Kolejové stavby

Středisko kolejových staveb realizuje projektové dokumentace všech stupňů na novostavby, modernizace, rekonstrukce a opravy železničních tratí, železničních stanic a vleček.

Náplní činnosti střediska jsou také novostavby, rekonstrukce a opravy nástupišť, železničních přejezdů, železničního spodku, sanace pražcového podloží a odvodnění, stejně jako vyhotovení ekonomického hodnocení investičních staveb, včetně benefitových žádostí o dotace.

Středisko zajišťuje veškeré potřebné průzkumy, návrhy prostorového uspořádání tratí a železničních stanic, návrhy geometrické polohy koleje, bezbariérovost a značení pro nevidomé, inženýrskou činnost a potřebná rozhodnutí a povolení.


Reference

Projekt: Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n.S.. Rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, osvětlení nástupiště a přeložka kabelů byla vyvolána zdvihem mostní konstrukce a nevyhovujícím stavem těchto objektů. Více


Rekonstrukce trati Častolovice - Solnice

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Účelem stavby bylo provedení takových stavebních úprav, které zajistí zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajistí další spolehlivé provozování železniční dopravy. Více


Projekt: Rekonstrukce výhybky č.3 a související rekonstrukce výhybek č.1 a 2 v žst. Poříčany

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci výhybky č.3 na kolínském zhlaví v žst. Poříčany. Tato rekonstrukce zahrnovala vložení prototypu nové výhybky č.3 ve tvaru JU60 1:26,5- 2500, které zároveň vyvolalo posun kolejové spojky (výhybek č.1 a 2) a také mělo vliv na související technologická zařízení. Více