Mostní stavby

Středisko mostních staveb zpracovává projektové dokumentace všech stupňů novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav objektů mostního stavitelství. Připravuje stavby mostů, propustků a dalších umělých staveb včetně potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu.  

Samozřejmou součástí realizací je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení.


Reference

Zřízení bezpečné trasy pro pěší v obci Sázava

Investor: Obec Sázava

Předmětem projektu bylo zřízení chodníku, místa pro přecházení a modernizace zastávky BUS u průtahu silnice II/315 v obci Sázava. V původním stavu využívali pěší k pohybu pouze okraje průtahové komunikace, což bylo velice nebezpečné vzhledem k intenzitám silničního provozu. Více


Projekt: Rekonstrukce mostu v km 46.640 trati Kácov - Světlá n.S.

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha

Projektová dokumentace řešila rekonstrukci mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n.S.. Rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, osvětlení nástupiště a přeložka kabelů byla vyvolána zdvihem mostní konstrukce a nevyhovujícím stavem těchto objektů. Více