Silniční stavby

Výstavba LC Ošerovská Víska

Předmětem projektu byla výstavba nové neveřejně přístupné lesní cesty kategorie 2L-3,5/20 v délce 1,520 88 km.

Řešený úsek se nachází na katastrálním území Deštné v Orlických horách (625817). Lesní cesta se nachází mezi stávající lesní cestou Bunkrovka – Deštné a odvozní lesní cestou Víska. Všechny tyto lesní cesty jsou neveřejně přístupné. Na trase se je jeden tlamový propustek se zachováním přírodního koryta vodního toku, tři propustky z ocelových trub DN 530 a kolmými čely a tři přejezdné brody, které slouží k překonání sezónních toků.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Adresa:  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové