Silniční stavby

II/298 Rokytno – průtah

Jedná se o opravu silnice II. třídy II/298 od napojení na obchvat obce Rokytno po křižovatku s III/ 298 21 včetně křižovatky směr Chvojenec. V řešeném úseku dojde k  vyfrézování stávajícího krytu, odstranění pokkladních vrstev komunikace, sanaci zemní pláně, provedení nových konstrukčních vrstev komunikace včetně asfaltobetonového povrchu. Dále dojde k výměně či doplnění betonových silničních obrub z důvodu zajištění odvodnění komunikace. Součástí rekonstrukce komunikace je i vybudování nové dešťové kanalizace pro odvedeni dešťových vod z komunikace i přilehlých chodníků.