POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Transformace multimodálního prostoru- předprostor nádraží ČD Pardubice

Investor: Statutární město Pardubice

Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro územní souhlas
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro ohlášení stavby

Propojovací komunikace: Nová komunikace kategorie MO2 7,0/8,0/50 bude sloužit k odklonění části dopravy z prostoru přednádraží, především pro vozidla jedoucí z ulice Hlaváčova a Palackého do Polabin, případně do obchodních center. Předpokládáno je využití pro vozidla do 3,5 t a zásobování. Napojení na ul. Kpt. bartoše je provedeno MOK. Stávající cyklostezka je vedena pod novou komunikací novým podchodem. Na přilehlé komunikaci //36 jsou navrženy nově řešené přechody pro chodce. V celém prostoru je také navrženo řešení pro cyklodopravu.

Terminál- řešení

Návrh znovu definuje náměstí zejména jeho hranici a jasně popisuje plošné uspořádání v závislosti na funkci prostoru. Hranici náměstí z jihu je přirozeně definována budovou hlavního nádraží ČD. Umístění objektu s krytým parkovištěm pro kola  vytváří východní hranu náměstí. Za stojany pro kola je provoz parkovišť pro taxislužbu a klienty pošty, včetně dopravního napojení zásobování. Západní stranu náměstí vytváří  terasa nádražní restaurace, za kterou je přeřešeno parkoviště K+R. Severní hranu náměstí J. Pernera vytváří dopravní terminál nového autobusového nádraží s výraznými prvky zastřešení násupišť.

Vlastní prostor náměstí je členěn na 3 zóny. První zónou je rozptylová plocha před výstupy z nádraží ČD. Tento prostor zůstává volným pro bezkolizní pohyb pěších  mezi dopravními terminály. Součástí rozptylové zóny je informační systém  s odjezdy vlaků, MHD a dálkových autobusů. Rovněž je zde volně osazen mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

Nově definovaným prostorem je východní část náměstí. V této části jsou definovány nové dvě zóny – parková a shromažďovací. Parková využívá stávající vzrostlé zeleně při nízkém křídle nádraží. Tento zelený prostor je klidovým zákoutím s příjemnou atmosférou využívající bočního vstupu z hlavního nádraží. Stromy stávající  jsou doplněny o novou výsadbu. Součástí této revitalizované parkové části a zároveň její hranicí je  vodní prvek, který vytváří živou tryskající linii vody.  Třetí zónou a zároveň novým prostorovým funkčním prvkem náměstí je volný prostor umožňující  bezkolizní shromažďování a vytvářející nový potenciál místa. Tento prostor je klínem sevřený parkovou částí a  zastávkami MHD. Prostor je místem, který umožňuje shromáždění, setkávání, pořádání menších akcí (trhy, představení, festival). Prostor by se měl stát místem, které má potenciál setkávání lidí z celého kraje. Východní hranu tohoto prostoru definuje objekt s přístřešky pro parkování kol a krytým místem pro čekání na taxi. Tento lehký objekt vnímáme jako dočasnou stavbu, která by měla být nahrazena polyfunkčním domem o více podlaží, který by měl mít živý parter otevřený do náměstí včetně integrovaného parkování pro kola.

Prostor náměstí je nově osvětlen linií světel. Součástí prostorů je mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, citylighty …

Vlastní prostor autobusového terminálu je tvořen 2 nástupními ostrůvky s pilovými zastávkami a „volně“ rozmístěným zastřešením zastávek. Je kladen důraz na přehlednost a volnost celého parteru jehož specifické zastřešení dává charakteristický rys. Prostor přednádraží s autobusovým terminálem je oddělen od silnice Palackého třídy stromořadím, které částečně využívá stávajících vzrostlých stromů.

Přístřešky autobusového terminálu

Navrhované přístřešky jsou hlavním vizuálním prvkem prostoru přednádraží, zejména autobusového terminálu. Tvarově jednoduché a elegantní tvarově vytváří „houbičky“ či „napínáček“ - kruhové zastřešení se stahuje do jedné nohy kotvené k zemi . Tvarové řešení vzešlo ze snahy prostor maximálně uvolnit, ale zároveň vytvořit silný vizuální prvek.

Nosná konstrukce je ocelová, která je skrytá laminátovým skořepinovým opláštěním složeným ze 4 dílů. Povrch laminátu je hladký a světlý (bílá / světle šedá). V horní obrubě je osazeno osvětlení z led-pásků. Průměr zastřešení je 10m výška zastřešení je 4,9m. Odvodnění zastřešení je vnitřním svodem.

Cyklodoprava

Navržena samostatná cyklostezka v délce cca 459 bm a smíšená stezka pro pěší a cyklisty v délce 110 bm, současně je řešeno mimoúrovňové křížení cyklostezky s místní komunikací. Odstavování jízdních kol zabezpečeno samostatnými přístřešky, viz níže..

Přístřešky parkování kol

Jedná se o lehkou ocelovou konstrukci s průsvitným zastřešením z laminátu. Přístřešky jsou řešeny jako řada modulů 5/5m v řadě. Šíře linie je 10m výška je 2,8m. Ocelová konstrukce je pozinkovaná. Pod zastřešením jsou osazeny stojany pro odstavení kol.  Součástí přístřešku je integrováno osvětlení.

Parková část náměstí

V parkové části náměstí je využito stávajících vzrostlých stromů. V návrhu je počítáno s dotvořením parku ve stejném duchu (za hranici řešeného území). Park je tvořen pruhy, cca 67m dlouhými, zvlněné travní plochy, která je ohraničena betonovou zídkou s integrovanými lavičkami a bočním nasvětlení. Tráva je pochozí a v místech snížení zídky téměř na nulovou výšku je umožněn přechod skrz. Betonové zídky jsou z hladkého pohledového betonu s viditelnými spárami bednění. Sedáky laviček jsou dřevěnné. Osvětlení je vestavěné do zídky kruhové.

Vodní prvek

Jedná se o součást městského mobiliáře. Vodní prvek je dominantou prostoru nového náměstí. Je tvořen 62 tryskami vzdálenými od sebe 1m po celé délce. Pod celou délkou fontány je vana pro sběr vody – velikost cca 67/3,8m . Plocha fontány je pochozí a dlážděna velkoformátovou dlažbou osazenou na konstrukci umožňující protékání vody spárami. Technologie fontány je umístěna pod povrchem náměstí  v šachtě veliké cca 4/3/2,1m přisazené k vaně fontány. Jednotlivé trysky fontány jsou nasvícené. Režim výstřiků je libovolně programovatelný a umožňuje různé vodní a světelné módy.

Mobiliář

Mobiliář náměstí je materiálově sjednocený – ocel, popřípadě pohledový beton, dřevo. Tato materiálová kombinace je držena u laviček, košů a dalších prvků.Součástí mobiliáře jsou i prvky elektronického informačního systému a reklamního – citylighty, které jsou tvořeny standardizovanými prvky.