Silniční stavby

Středisko silničních staveb provádí projektové dokumentace všech stupňů novostaveb, modernizací, rekonstrukcí a oprav silnic všech tříd, místních a účelových komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, chodníků, cyklostezek a dalších veřejných prostor. Rovněž realizuje projekty sportovišť, dětských hřišť, polních a lesních cest.

Náplní střediska jsou také potřebné průzkumy, návrhy řešení, bezbariérovost a značení pro nevidomé, bezpečnostní audity, generely, pasportizace komunikační sítě a další činnosti spojené s problematikou silniční dopravy.   

Samozřejmou součástí realizací je i inženýrská činnost a vyřízení potřebných rozhodnutí a povolení, včetně zhotovení a administrace žádostí o dotace.

Objednateli prací střediska silnic jsou státní organizace, organizace samosprávy i soukromé právnické a fyzické osoby.


Reference

Přestupní terminál v Novém Bydžově

Investor: Město Nový Bydžov

Jednalo se o kompletní rekonstrukci ulice Dr. M. Horákové a ulice Vrchlického od křižovatky s třídou Čsl. armády po křižovatku s ulicí Dr. J. Baráka a vybudování přestupního terminálu pro autobusovou dopravu v prostoru stávajících drážních skladů na ploše mezi nádražní budovou a třídou Čsl. armády. Více


První
1 2