POVOLEN DOWNLOAD

Dům s respitní péčí SIMEON Horní Jelení

Typ: Sloučené DUR a DSP; DPS; autorský dozor
Investor: SKP – CENTRUM

Dům s respitní péčí (dále jen DRP) umožňuje pečujícímu umístit osobu o kterou se stará do tohoto domu v době kdy je pro pečujícího nemožné se o seniora postarat, v době vlastní nemoci, dovolené, potřebného času pro odpočinek, regeneraci sil.  V domově se umisťují klienti na dobu od 1 týdne do 1 měsíce, max. doba umístění klienta v domě s respitní péčí je 3 měsíce. Klientovi zde bude poskytnuta komplexní služba péče se 24h dohledem zdravotnického personálu, celodenním stravováním, pomocí při hygieně, poskytováním léků a ošetření, pravidelnou docházkou lékaře, rehabilitací, společenským životem apod.. V objektu je umístěno 20 lůžek pro klienty DRP a s maximálně 5-ti osobami obsluhujícího personálu v jedné směně. Provoz je trojsměnný po dobu 24h denně.

Objekt je řešen jako přístavba ke stávajícímu objektu domu s pečovatelskou službou (dále jen DSP). Objekt je s tímto domem spojen propojovací chodbou, která je od obou objektů (DSP i DRP) oddělena vstupními dveřmi a tvoří tak samostatnou funkční jednotku. Na této chodbě je umístěna kaple (společenský prostor), samostatné WC přizpůsobené osobám s tělesným postižením a místnost pro dočasné umístění zemřelých. Tato chodba s výše uvedenými místnostmi ač je objemově začleněna do novostavby DRP, tvoří samostatnou funkční jednotku přístupnou z obou těchto domů nezávisle a s východem ven. Chodba tak bude tvořit zádveří jednoho ze vstupů do objektu DRP.

DRP je objekt s jedním nadzemním podlažím částečně podsklepený. Objekt je umístěn ve svažitém terénu, terén se svažuje směrem k severu. Suterén je umístěn v severní části objektu, úroveň upraveného terénu tak umožňuje přímí vstup do suterénu. V suterénu jsou umístěny sklady a provozní zázemí objektu (kotelna, prádelna, šatny zaměstnanců a zázemí stravování). V nadzemním podlaží jsou umístěny: 10 dvoulůžkových pokojů s respitní péčí každý s vlastním hygienickým zázemím přizpůsobeným pro tělesně postižené osoby (6 pokojů je vybaveno pouze toaletní mísou a umyvadlem, 4 pokoje jsou vybaveny navíc i sprchou). V severní části objektu je umístěna centrální koupelna pro možnost koupání klientů s pomocí zdravotnického personálu, místnost sesterny a místnost administrativního pracoviště hlavní sestry s příručním skladem. V centrální části objektu je umístěno komunikační jádro a společná jídelna. Tato část je osvětlena přirozeným světlem ze světlíku v podobě lucerny ve vrcholu valbové střechy. V nadzemním podlaží je ještě umístěna výše zmiňovaná spojovací chodba s kaplí a příslušnými prostory. Prostory nadzemního a podzemního podlaží budou spojeny vedlejším schodištěm pouze pro zaměstnance a malým výtahem s vyloučením přepravy osob tzv. „jídelním výtahem

Nosné stěny objektu jsou navrženy jako klasicky zděné z cihelných bloků se zakončením ztužujícími monolitickými železobetonovými věnci, u typového keramického stropu nad suterénem, přímo v úrovni stropní konstrukce. Stěny suterénu vzdorující zemnímu tlaku jsou navrženy z monolitického železobetonu do typového ztraceného bednění. Nadzemní podlaží nemá klasickou stropní konstrukci a jeho výška je vymezena konstrukcí střechy, kotvenou ke ztužujícím věncům. Vlastní nosná konstrukce střechy je navržena z příčných dřevěných trojúhelníkových vazníků, doplněných kolmými příhradovými „vaznicemi“ a  zavětrováním v rovině spodního líce (úroveň ztužujících věnců).