POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Centrální osa sídliště severozápad – jihovýchod, Pardubice Dubina

Typ: Silniční stavby
Investor: Statutární město Pardubice

Autobusové zastávky stanice „Dubina – Centrum“ mají délku nástupních hran na 28,00 m a 30,00 m.

Pro bezpečný přechod přes komunikaci o šířce 11,00 m byl vybudován v prostoru prodloužení osy přístupových chodníků k zastávkám ze směru od obchodní zóny přechod pro chodce o šířce 4,00 m s ochranným dělícím ostrůvkem o šířce 3,00 m. Přechod je rozdělen na dvě části o šířce 4,50 a 3,50 m (mezi obrubami s pohledem ze směru od města). V ostrůvku u snížené silniční obruby jsou vytvořeny varovné pásy a dále pás signální, aby byly dodrženy podmínky splňující požadavky slabozrakých a nevidomých.

Chodník mezi stávajícími parkovišti je ze zámkové dlažby - barevně řešen tak, kdy barevné řešení zvýrazňovalo centrální osu.

Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty na obslužné jednosměrné komunikaci u obchodní zóny je  součástí nového zpomalovacího prahu. Dlažba zpomalovacího prahu bude upnuta do silničních obrub.

Byla provedena oprava chodníku v jednosměrné komunikaci po pravé straně ve směru jízdy. Přilehlé zídky u chodníku jsou sanovány.

Další rozsáhlé zpevněné plochy jsou ze zámkové dlažby - barevně provedené tak, aby byla opticky zachována a zvýrazněna centrální osa ve směru „severozápad – jihovýchod“.  Rekonstruované plochy chodníků v místě před relaxační zónou (prostranství před MO III) jsou také ze zámkové dlažby barvy šedé doplněné ostrůvky pro lavičky barvy žluté - umístěné v nově navržených zelených plochách. Dlažba je upnuta do betonových chodníkových obrub.

Cyklostezka probíhající v centrální ose „ jihozápad – severovýchod“ je v místě centrální osy „severozápad - jihovýchod“ přerušena a je zde společná stezka pro chodce a cyklisty)

Ve směru od centrální osy k ul. Blahoutova cyklostezka již pokračuje ve společné ploše chodníku- odlišena svým povrchem a hmatným pásem pro rozdělení vymezeného prostoru pro chodce a cyklisty.

Zeleň je součástí širšího architektonického návrhu regenerace centrální části sídliště Dubina. Řešené území plynule navazuje na další etapy tohoto návrhu