POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zřízení bezpečné trasy pro pěší v obci Sázava

Investor: Obec Sázava

Stavba byla členěna na 2 stavební objekty:

SO 101 – CHODNÍK
SO 201 – KONZOLOVÁ KONSTRUKCE 

OBJEKT SO 101 – CHODNÍK

Stavební objekt SO 101 řešil zřízení chodníku, místa pro přecházení a modernizaci zastávky BUS u průtahové komunikace II/315 v obci Sázava.

Bylo zřízeno místo pro přecházení, s propojovacím chodníkem k modernizované zastávce BUS. Spolu s protažením trasy podél silnice II/315 po vykonzolovaném chodníku dojšlo ke zřízení bezpečné trasy pro pěší. Oproti původnímu stavu se nemusí chodci pohybovat po stávající vozovce II/315, která svými šířkovými parametry pohyb chodců přímo neumožňuje.

Chodníky byly zhotoveny ze zámkové dlažby přírodní barvy, šedé.

 

SO 201 – KONZOLOVÁ KONSTRUKCE

Chodník byl řešen jako ocelová pozinkovaná konstrukce s konstrukčním modulem 3,0m a šířkou 2,0m, neboť zde prostorově nebylo možné umístit klasickou konstrukci chodníku. Tento chodník vede nad korytem řeky a toto řešení její koryto nijak neomezuje.

Spodní stavba byla navržena z vrtaných ŽLB pilot d=0,3m a délky cca 4,5 až 5,0m s ŽLB hlavicí 0,4x0,4m (h=0,5m) Pilota bude ve své hlavě vystupovat nad UT. V hlavě bude nainstalován kotevní přípravek OK (skupina šroubů).

Ocelová konstrukce je tvořena nosníkem s náběhem (příčlí) IPE200 kotveným do hlavy piloty. V kolmém směru jsou na příčel šroubově připojeny podélníky U140 a tyčová zavětrovací ztužidla. Podélníky jsou zaklopeny pororošty. Jsou užity pororošty s protiskluzovou úpravou a s velikostí mezery ve směru chůze o velikosti max. 15 mm.

Vnější podélník vynáší svařovaný prvek zábradlí.

V případě povodně je dle požadavku Povodí Moravy možné tuto konstrukci sejmout a poté osadit zpět.