Stavba terminálu v Novém Bydžově byla úspěšně dokončena

Datum: 28. 5. 2014
Kategorie: Prodin

Stavba terminálu již byla dokončena a nyní probíhá legislativní fáze uvedení do úplného provozu.


Přestupní terminál ve městě Nový Bydžov projekčně zpracovala akciová společnost Prodin. Dnes je její realizace dokončena a slouží obyvatelům regionu při každodenním dojíždění.


ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Celková plocha terminálu (novostavba) – 5329 m2
Celková plocha rekonstruované vozovky, parkovišť a chodníků – cca 8899 m2
Zastavěná plocha stavby budovy – 156,74 m2
Předpokládaná lhůta výstavby – 12 - 18 měsíců.
 
POPIS STAVBY
Navržené řešení zkulturňuje a humanizuje plochu v místě stávajících skladů a nakládkové rampy. Mezi kolejí a ulicí Dr. M. Horákové jsou navrženy autobusové zastávky terminálu. Jsou navržena šikmá zastávková stání pod úhlem 45 °. Délka jednotlivých stání je navržena pro vozidlo délky 18,00 m. K prostoru zastávek přiléhá plocha pro parkování autobusů. Plocha terminálu bude od kolejí oddělena protihlukovou stěnou z pohltivého materiálu (např. systém Velox).
Stavba budovy autobusového terminálu je koncipována jako nepodsklepená jednopodlažní kombinovaná zděno-skeletová budova s plochou střechou. Stavba bude založena betonových patkách a základových pasech. Dále je počítáno s kompletní rekonstrukcí ulice Dr. M. Horákové v celé šířce uličního prostoru, tj. včetně chodníků, sjezdů, nezpevněných ploch a nově vymezuje plochy určené k parkování vozidel. Nově jsou zde navržena kolmá parkovací stání pro zvýšení kapacity odstavných ploch.
Podél ulice Dr. M. Horákové je navržena nouzová konečná výstupní autobusová zastávka celkové délky 18,00 m. Tato zastávka bude využívána pouze jako příležitostná, v případě plného obsazení terminálu nebo při výlukách.
Křižovatka ulic Dr. M. Horákové a Dr. F. L. Riegera je navržena jako zvýšená. Toto řešení umožňuje snížit rychlost projíždějících vozidel v místě se zvýšeným pěším provozem a zároveň převádí pěší přes komunikace v jedné výškové úrovni.
Dále dochází k humanizaci prostoru kolem stávající nádražní budovy, jsou zde vymezeny jednotlivé funkční plochy a vybudována parkovací stání pro zaměstnance.
Kolem pozemku s nákladní váhou je navrženo oplocení se dvěma samostatnými vjezdovými branami.
 
HARMONOGRAM
Realizace stavby terminálu: 13. 5. 2013 - 30. 6. 2014
Realizace stavby drážního zařízení: 1. 6. 2013 - 31. 8. 2013
Zkušební provoz - kolaudace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2014
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD