Ideová studie – PŘEDNÁDRAŽÍ – BRÁNA DO MĚSTA

Datum: 19. 2. 2014
Kategorie: Prodin

Návrh jsme pojali „minimalisticky“, kdy jsme hledali nej­menší možný zásah do prostoru a definovali minimum prvků (zeleň, mobiliář, architektura), které nám pomohou vytvořit nové náměstí Jana Pernera.


Náměstí se stane přívětivým místem pro cestující využívající Pardubice jako tranzitní místo na svých cestách a zároveň rozšíří spektrum veřejných prostor zdejším obyvatelům.
Ač hlavní funkcí řešeného prostoru je dopravní uzel, dáváme tomuto místu lidské měřítko a nevytváříme gi­gantický dopravní terminál o několika úrovních, kde se člověk ztrácí. Návrh vytváří jasně definovaný prostor, v němž jsou jednotlivé funkční složky v rovnováze, a není preferovaná jedna před druhou. Jednotlivé funkce vyplňu­jící prostor náměstí jsou jasně čitelné a orientace v pro­storu je přirozená. Nové Pernerovo náměstí jasně definuje plochy a jejich funkci. Západní část je místem pro osobní automobily – K+R, včetně umístění taxislužby. Střední část je členěna horizontálně. Před budovou je ponechá­na rozptylová plocha doplněná o prvky zeleně. Na ni na­vazují plochy dopravní obslužnosti MHD a dálkových autobusů, vytvářející ostrov se zastřešeným terminálem. Severně je náměstí odděleno zeleným pásem s odstavným pruhem pro MHD.
Východní část náměstí tvoří nový park využívající stáva­jící vzrostlé stromy. Park je obklopen zastřešenou prome­nádou určenou pro parkování kol a umístění vybavenosti náměstí. Dominantou tohoto prostoru je věž/rozhledna osazená v nároží a ukazující směr k centru města.
Pohyb na volných plochách není omezen a nejsou určeny pěší a cyklistické koridory. Provoz na náměstí je smí­šený, bez jakékoli hierarchizace. Stejně jako v západní části náměstí s umístěním K+R je povrch jednotný, s mi­nimálním značením parkovišť pro automobily. Vybavení náměstí je střídmé aby nechalo vyniknout kvalitní archi­tektuře budovy hlavního nádraží a přírodnímu elementu nového parku.
Svým pojetím a minimem zásahů je prostor přednádraží navržen s ohledem na ekonomickou a finanční náročnost a hlavně s ohledem na budoucí vývoj celého území.